Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) ivaretar kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen. For unntak, se nederst på siden.
KKE ivaretar derfor følgende eiendommer:

Eiendomsliste 05.11.2019

Listene vil ikke stemme 100% da kjøp og salg forekommer kontinuerlig.

Kommunens eiendomsmasse forøvrig forvaltes av kommunens tekniske tjenester (veg, tekniske anlegg), kommunens kultur- og velferdstjeneste (utendørs idrettsanlegg, friområder og grøntområder, parker, badeplasser og lekeplasser), samt kirkeadministrasjonen (kirkebygg og gravlunder). Den nøyaktige ansvarsfordelingen er nedfelt i en enighetsprotokoll.