Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) ivaretar kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen. For unntak, se nederst på siden.
KKE ivaretar derfor følgende eiendommer:

Eiendomsliste 06.09.2018

Listene vil ikke stemme 100% da kjøp og salg forekommer kontinuerlig.

Kommunens eiendomsmasse forøvrig forvaltes av kommunens tekniske tjenester (veg, tekniske anlegg, grøntområder i form av friområder, friluftsområder og skog), kommunens kulturtjeneste (utendørs idrettsanlegg), samt kirkeadministrasjonen (kirkebygg og gravlunder). Den nøyaktige ansvarsfordelingen er nedfelt i en enighetsprotokoll.