Radon-målinger

1.januar 2011 kom Statens strålevern med nye anbefalte grenseverdier for radon i bygninger. Den nye forskriften sier at det skal iverksettes tiltak for å senke radonnivået i et bygg hvis konsentrasjonen overstiger 100 bq / kb.m. Tidligere har denne grenseverdien ligget på 200 bq /kb.m. Forskriften gjøres gjeldene fra 1.januar 2014.
Tiltakene skal ligge innen rimelighetens grenser når det gjelder kostnader og etter utførte tiltak skal radonnivået ikke overstige 200 bq /kb.m.
KKE gjennomfører kontinuerlig målinger på kommunale bygninger. Målingene gjennomføres i vinterhalvåret.
Målingene foretas med digitale måleapparater som måler konsentrasjonen av radon i byggets brukstid. Apparatene skal stå i bygget i ca. 1 uke.
For å sikre at måleapparatene måler riktig vil det i tillegg bli lagt ut sporfilm på flere bygg. Disse skal ligge minimum 2 måneder og deretter sendes til laboratorium for avlesning.
Resultatene av målingene vil publiseres etter hver vintersesong.

Ved spørsmål angående målingene kan dere ta kontakt med KKE.
Har dere spørsmål vedrørende radon og helse tar dere kontakt med Inger Kristine Lorås som er kommunens rådgiver innenfor miljørettet helsevern.